Józef Tischner “Studia z filozofii świadomości”

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Dzieła zebrane J.Tischnera / JÓZEF TISCHNER “STUDIA Z FILOZOFII ŚWIADOMOŚCI”

Józef Tischner “Studia z filozofii świadomości”Oprawa: twarda - s.462
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-922957-3-0
Język: polski

Książka zawiera dwa ważne, niepublikowane nigdy wcześniej filozoficzne teksty Józefa Tischnera. Pierwszy z nich to rozprawa doktorska Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla, drugi to praca habilitacja Fenomenologia świadomości egotycznej. Obydwie prace, pochodzące z roku 1962 i 1971, pokazują, jak kształtowały się fundamenty Tischnerowskiego myślenia – mocno zakorzenione w fenomenologii i opisach ludzkich doświadczeń. Obydwie też pokazują dojrzałość i samodzielność myślenia, a także zapowiadają najważniejsze tematy filozofii Tischnera z późniejszych lat. Obok precyzyjnych analiz struktur podmiotu znaleźć w nich można zainteresowanie światem wartości i jego rolą w kształtowaniu się Ja człowieka. Horyzont aksjologiczny – kluczowe pojęcie dla całej filozofii Tischnera – bierze swój początek właśnie w zawartych w rozprawie habilitacyjnej analizach. Wydaje się, że bez znajomości tych tekstów pełne zrozumienie myśli Autora Sporu o istnienie człowieka nie jest możliwe, a ich publikacja może rzucić nowe światło na całą filozofię dramatu.
“Studia z filozofii świadomości” są zarazem pierwszym tomem Dzieł Zebranych Józefa Tischnera, przygotowywanych przez Instytut Myśli Józefa Tischnera. Książka, wydana z dużą dbałością edytorską, zawiera przedmowę prof. Adama Węgrzeckiego, opowiadającą o historii obydwu tekstów, a także indeksy nazwisk i pojęć.SPIS TREŚCI (rozwiń)

SPIS TREŚCI
ADAM WĘGRZECKI
Przedmowa
JA TRANSCENDENTALNE W FILOZOFII EDMUNDA HUSSERLA
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
JA TRANSCENDENTALNE W FILOZOFII EDMUNDA HUSSERLA
§ 1. Sposób obecności czystego podmiotu dla świadomości
§ 2. Czysty podmiot świadomości jako jej subiektywny biegun
§ 3. Czyste „ja” jako podmiot transcendentalnej świadomości
ROZDZIAŁ II
PRÓBA KRYTYKI TEORII JA TRANSCENDENTALNEGO HUSSERLA
§ 1. Stan dyskusji nad zagadnieniem
§ 2. Krytyczne uwagi o epistemologii czystego podmiotu świadomości
§ 3. Krytyczne uwagi o koncepcji struktury czystego podmiotu świadomości
ROZDZIAŁ III
JA TRANSCENDENTALNE I CZYSTY PODMIOT ŚWIADOMOŚCI
§ 1. Czym jest „ja” świadomości transcendentalnej?
§ 2. Wnioski i uzupełnienia
Bibliografia
FENOMENOLOGIA ŚWIADOMOŚCI EGOTYCZNEJ
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ I
ODMIANY PIERWOTNOŚCI W SFERZE ŚWIADOMOŚCI
§ 1. Problem reifikacji
§ 2. Noeza i przedmiot intencjonalny
§ 3. Pierwotność aktu i własności habitualnej
§ 4. Pierwotność w obszarze strumienia czasu
§ 5. Pierwotność w obszarze egzystencjałów
§ 6. Pierwotność typu aksjologicznego
§ 7. Zestawienie wyników
ROZDZIAŁ II
JA SOMATYCZNE
§ 1. Filozoficzna artykulacja refleksywnego doświadczenia egotycznego
§ 2. Krytyka proponowanych artykulacji
§ 3. Przestrzeń egotyczna i jej granice
§ 4. Solidaryzacja egotyczna
§ 5. Ja somatyczne
§ 6. Doświadczenie, refleksywność, odsłonięcie
§ 7. Ogólne rysy strukturalne aktu refleksji
ROZDZIAŁ III
JA JAKO PODMIOT POZNANIA
§ 1. Aporie poznania i egotyczności
§ 2. Podmiot poznania H. Rickerta
§ 3. Ja transcendentalne E. Husserla
§ 4. Podmiot konkretny M. Heideggera
§ 5. Niektóre rysy czystej egotyczności
§ 6. Niektóre rysy czystej podmiotowości
§ 7. Refleksje krytyczne
§ 8. Solidaryzacja i problem ewolucji świadomości
§ 9. Ja jako podmiot poznania
§ 10. Podstawy epistemologiczne
ROZDZIAŁ IV
JA OSOBOWE
§ 1. Ja osobowe i jego świat
§ 2. Odpowiedź konstytutywna
§ 3. Rozumienie i podstawy hermeneutyki
ROZDZIAŁ V
PRZESTRZEŃ AKSJOLOGICZNA I JA PIERWOTNE
§ 1. Przestrzeń aksjologiczna
§ 2. Ja pierwotne
Zakończenie
Bibliografia
Indeks pojęć
Indeks nazwisk

Skip to content